Hoe weet je jouw maat?

Jouw kralen armband wordt voor jou op maat gemaakt. Nu alleen nog de juiste maat bepalen en dat doen we samen.

Bij bestellingen via de webwinkel van BOCKX Bracelets gelden de volgende Algemene Voorwaarden:

 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen die BOCKX Bracelets aanbiedt op haar website, hierna te noemen “aanbiedingen” en op alle via de website geplaatste bestellingen, hierna te noemen “overeenkomsten” voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2

Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door BOCKX Bracelets is ingestemd.

1.3

Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BOCKX Bracelets een overeenkomst aangaat.

1.4

Indien BOCKX Bracelets niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BOCKX Bracelets in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

1.5

BOCKX Bracelets behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.6

Door het gebruik van de internetsite van BOCKX Bracelets en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
2.1

Alle aanbiedingen van BOCKX Bracelets zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2

BOCKX Bracelets kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3

BOCKX Bracelets behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.4

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. De Klant en BOCKX Bracelets komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van BOCKX Bracelets gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een bewijs.

2.5

Informatie met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de artikelen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven. BOCKX Bracelets garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

ARTIKEL 3 PRIJZEN EN BETALINGEN
3.1

Alle door BOCKX Bracelets vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro′s, inclusief BTW en inclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
• Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag over op IBAN rekening NL82INGB0008910904 ten name van BOCKX Bracelets.
• Klant maakt gebruik van betaling vooraf via iDeal of PayPal.

3.4

Overeenkomsten waarvoor de verschuldigde betaling 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

 

ARTIKEL 4 LEVERING
4.1

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
• BOCKX Bracelets verstuurt de bestelde artikelen in de regel binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling.
De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2

Indien onverhoopt een artikel dat door de Klant besteld is niet voorradig is informeert BOCKX Bracelets de Klant zo spoedig mogelijk over de te verwachten levertijd. De Klant behoudt het recht zich voor om als zijns inziens de termijn te lang is, af te zien van de bestelling. BOCKX Bracelets zal betaalde gelden direct terugstorten. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

4.3

Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

ARTIKEL 5 EIGENDOMSVOORBEHOUD
5.1

De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan BOCKX Bracelets verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de artikelen door BOCKX Bracelets aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan BOCKX Bracelets zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en alleen na overleg geschieden.

 

ARTIKEL 6 RUILEN EN HERROEPINGRECHT
6.1

De Klant is verplicht de artikelen bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde artikelen. Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de Klant BOCKX Bracelets daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, gemotiveerd kennis te geven.

6.2

Indien de Klant een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Klant het recht het artikel binnen 8 dagen na aflevering aan BOCKX Bracelets te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen in dezelfde staat zijn als wanneer deze BOCKX Bracelets hebben verlaten. Het BOCKX Bracelet artikel mag niet gedragen zijn. Alleen passen voor beoordeling van de maat is toegestaan. Als het geretourneerde BOCKX artikel gebruikt of beschadigd is, behoudt BOCKX Bracelets zich het recht voor om kosten voor de waardevermindering in rekening te brengen.

6.3

Indien een artikel specifiek voor de Klant gemaakt is, overeenkomstig de specificaties van de Klant, en gebaseerd op de specifieke wensen van de Klant, komt het recht om te retourneren te vervallen.

6.4

Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in lid 6.2, dan draagt BOCKX Bracelets zorg voor terugbetaling van de koopsom binnen 10 dagen.

6.5

De kosten voor het terugzenden van de artikelen zijn voor rekening van de Klant.

 

ARTIKEL 7 GARANTIE
7.1

Op de armbanden van BockX Bracelets is een garantieperiode van 12 maanden van toepassing ingaande op de dag van verzending. Garantie geldt voor de afzonderlijke onderdelen en op breuk van de armband. Deze garantie geldt niet in geval er sprake is van slijtage en ook niet in gevallen van opzet, onachtzaamheid of ondeskundig gebruik.

 

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID
8.1

BOCKX Bracelets is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van BOCKX Bracelets. BOCKX Bracelets is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 

ARTIKEL 9 OVERMACHT
9.1

In geval van overmacht is BOCKX Bracelets niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

ARTIKEL 10 PERSOONSGEGEVENS
10.1

De gegevens die door de Klant worden verstrekt worden door BOCKX Bracelets vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
• opname in het klantenbestand van BOCKX Bracelets bedoeld voor eigen administratie en om Klant aanbiedingen te kunnen doen.

10.2

Alle Klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) opgeslagen en verwerkt.

10.3

BOCKX Bracelets verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 

ARTIKEL 11
11.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

ARTIKEL 12 DIVERSEN
12.1

BOCKX Bracelets is gevestigd Korte haven 131a te 3111 BH Schiedam en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 2875197. Het BTW-nummer is NL064577454B01.

Our story